КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Умови прийому для іноземних громадян / Conditions of admission for foreign citizens

***


Контакт: international@knutkt.edu.ua

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету >>>

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (026) "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО" У 2022 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ >>>

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (021) "АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО" У 2022 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ >>>

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ - ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН  ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР >>>>

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ - ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТР >>>>

ЦІНИ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН У 2022 - 2023 РОКАХ >>>>

Entering conditions of enrolment and studying for foreigners and persons without citizenship >>>

FOR SPECIALTY (026) "SCENIC ARTS" IN 2022, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT
EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS >>>

FOR SPECIALTY (021) "AUDIOVISUAL ART AND PRODUCTION" IN 2022, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE
CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS >>>

PRICES FOR TRAINING FOR FOREIGN CITIZENS IN 2022 – 2023 >>>>Міністерство культури та інформаційної політики України
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету

[НАВЕРХ]

Витяг з Правил прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого в 2022 році
Розділ XІ
V.

ХІV. Особливості прийому на навчання до Університету
іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року №271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова" (крім вступників з Республіки Білорусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 « Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 №Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні програми.

3. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти Університет укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання угод Університетом можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

 • відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;
 • забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;
 • забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію   з офіційною (державною) базою даних;
 • забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;
 • забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі; забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій
 • відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;
 • забезпечення технічного оснащення для відео зв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);
 • наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;
 • забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;
 • забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється Університетом:

тричі на рік:

- з 27 червня по 18 липня 2022 р.,

- з 08 серпня по 13 серпня 2022 р.,

- з 1 вересня по 27 жовтня 2022 р,


Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

6. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України

8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.

9. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

ХV. Правила прийому

1. Правила прийому в 2022 році

Для вступу до Університету іноземець особисто або дистанційно подає до приймальної комісії заяву у паперовому або електронному варіантах.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та дві його копії) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та дві його копії) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

При вступі для здобуття ступеня магістра подається оригінал та дві копії документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту).

3) академічну довідку (оригінал та дві її копії), видану іноземним / українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання);

4) чотири копії паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути перекладені в Україні з мови оригіналу українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (026) "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"
У 2022 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

[НАВЕРХ]

Для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр":

  • освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);
  • освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);
  • освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру ляльок» (денна форма навчання);
  • освітньо-професійна програма «Режисура театру ляльок» (денна форма навчання);
  • освітньо-професійна програма «Сценографія театру ляльок» (денна форма навчання);
  • освітньо-професійна програма «Режисура балету» заочна форма навчання);
  • освітньо-професійна програма «Театрознавство» (денна, заочна форми навчання)
  • освітньо-професійна програма «Організація театральної справи» (денна, заочна форми навчання).

   .

   Для здобуття освітнього ступеня "Магістр":

   • освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);
   • освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);
   • освітньо-професійна програма «Мистецтво театру ляльок» (денна, форма навчання)
   • освітньо-професійна програма «Режисура балету» (заочна форма навчання);
   • освітньо-професійна програма «Продюсерство сценічного мистецтва» (денна, заочна форми навчання).


   ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (021) "АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО"
   У 2022 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

   [НАВЕРХ]

   Для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр":

    • освітньо-професійна програма «Майстерність актора кіно» (денна форма навчання);
    • освітньо-професійна програма «Режисура кіномонтажу» (денна форма навчання)
    • освітньо-професійна програма «Драматургія кіно і телебачення» (заочна форми навчання);
    • освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (денна, заочна форми навчання);
    • освітньо-професійна програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» (денна форма навчання);
    • освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);
    • освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна, заочна форма навчання);
    • освітньо-професійна програма «Кінознавство» (денна, заочна форми навчання);
    • освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва» (денна, заочна форми навчання).

    Для здобуття освітнього ступеня "Магістр":

     • освітньо-професійна програма «Режисура ігрового кіно» (денна форма навчання);
     • освітньо-професійна програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» (денна форма навчання);
     • освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (денна форма навчання);
     • освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);
     • освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна форма навчання);
     • освітньо-професійна програма «Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та виробництва» (денна, заочна форми навчання).


     Контакт: international@knutkt.edu.ua


     KYIV NATIONAL I. K. KARPENKO-KARY THEATRE,
     CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY

     Entering conditions
     of enrolment and studying for foreigners and persons without citizenship

     [TOP]

     Excerpt from Rules of enrollment to Kyiv National I.K.Karpenko-Karyi University of
     theatre, cinema and television in 2022
     Section XIV

     Enrollment to the University of foreigners and persons without citizenship (2022)

     1. Admission to the University of Foreigners and Stateless Persons is carried out in accordance with the Laws of Ukraine "On Higher Education", "On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons", "On Ukrainians Abroad", "On Refugees and Persons in Need of Additional or Temporary Protection ", Decree of the President of Ukraine of June 3, 1994 №271" On measures to develop economic cooperation of regions of Ukraine with adjacent regions of the Republic of Belarus and administrative-territorial units of the Republic of Moldova "(except for entrants from the Republic of Belarus); September 2018 № 729 "Issues of higher education by certain categories of persons", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of November 1, 2013 №1541 "Some issues of recruitment and training (internships) of foreigners and stateless persons", registered with the Ministry of Justice of Ukraine November 25, 2013 under №2004 / 24536, by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine c dated December 2, 2019 № 1498 роOn approval of the Procedure for establishing quotas for higher education by foreigners and stateless persons within the scope of the state order in accordance with international treaties of Ukraine ", registered in the Ministry of Justice of Ukraine on February 10, 2020 for № 153/34436.

     Citizens of the Russian Federation and the Republic of Belarus who do not have a permanent (temporary) residence permit in Ukraine are admitted to study with the individual permission of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

     2. Foreigners and stateless persons (hereinafter - foreigners) may obtain higher education at the expense of individuals and / or legal entities, unless otherwise provided by international treaties of Ukraine, the binding nature of which is approved by the Verkhovna Rada of Ukraine, legislation or agreements between higher education institutions. education on international academic mobility.

     Admission of foreigners to the University at the expense of the state budget is carried out within the quotas for foreigners (except for foreigners and stateless persons, including foreign Ukrainians permanently residing in Ukraine, persons recognized as refugees and persons in need of additional protection ).

     Admission of foreigners is carried out for accredited educational programs.

     3. Admission of foreigners to study may be carried out in person and / or remotely.

     The validity of the invitation to study is not more than 1 year from the date of its registration in the Automated System "Electronic Journal" of the state enterprise authorized by the Ministry of Education and Science of Ukraine.

     Foreigners who have received an invitation to study registered in the Automated System "Electronic Journal" of the state enterprise authorized by the Ministry of Education and Science of Ukraine, received a range of information and consulting services, and received a visa to enter Ukraine can participate in the remote reception for the purpose of training.

     To organize distance recruitment of foreign nationals for higher education, the University enters into an agreement with a partner organization that is a resident of the country of origin of entrants. The subject of the agreement is the provision of identification services, verification of original documents of entrants, organization of applications for entrants in electronic form, provision of premises and technical means for consultations and entrance examinations by higher education institutions in remote format.

     Concluding agreements with the University is possible with organizations that meet the following requirements:

     • compliance of the area of premises for remote submission of documents, consultations and entrance tests with the established norms of quarantine restrictions in the country where recruitment is carried out;
     • providing entrants with personal protective equipment;
     • ensuring the procedure of identification of entrants using face recognition technologies, which includes verification of personal data (surname, patronymic (if available)), biometric data and their verification with the official (state) database;
     • ensuring control of compliance with the requirements of integrity during the entrance exam for foreigners;
     • providing a place to store the entrants' phones, tablets and other electronic devices confiscated during the entrance examination;
     • providing a device for suppressing cellular and Internet networks; providing video surveillance around the perimeter of the audience in which
     • there is an entrance exam for foreigners by installing at least two video cameras;
     • providing technical equipment for video communication with the examination commission of the educational institution in real time (computer, video camera, microphone, TV or projector with a screen);
     • presence in the auditorium of at least two employees to monitor compliance with the requirements of academic integrity and technical support during the entrance exam for foreigners;
     • providing all entrants with individual computers connected to the online platform of the institution, through which the entrance exam for foreigners will take place;
     • providing consultations and trainings before the entrance exam for foreigners in order to get acquainted with the rules of its preparation in the remote form and use the online platform;
     • providing video recording of the entrance exam, transfer of video material to the educational institution through the online platform, storage of information and video materials after the entrance exam for foreigners for five years in a partner organization.

     4. Enrollment of entrants from among foreigners to study at the expense of individuals and / or legal entities is carried out by the University:

     three times a year:

     - from June 27 to July 18, 2022,

     - from 08 August to 13 August 2022,

     - from September 1 to October 27, 2022,


     The University calculates the points / grades of the entrant on the basis of the document on the previous level of education and sets the minimum required for admission the number of points / grades in general education subjects for which the entrance exam for foreigners is conducted.

     Enrollment of foreigners in the relevant level of higher education is based on the results of entrance exams in certain subjects and languages ​​and on the basis of academic rights to continue education, provided by the document on the level of education in the country of origin, and taking into account continuing education at the next level of higher education in accordance with the legislation of the country that issued the document on the degree (level) of education.

     5. All categories of foreigners entering the study are enrolled in the University on the basis of enrollment orders. Confirmation of the fact of training can be a certificate generated in EDEBO.

     6. Requirements of the University on the suitability of entrants from among foreigners who came to Ukraine for study, the conditions of admission to the appropriate levels of higher education, as well as deadlines for applications and documents, entrance examinations, creative competitions and enrollment are specified in the Rules of Admission and published official website of the University.

     7. Foreigners who are awarded state scholarships under international treaties, national programs, other international obligations of Ukraine are admitted to study within the established quotas for foreigners on the basis of directions of the Ministry of Education and Science of Ukraine

     8. Foreigners arriving in Ukraine to participate in academic mobility programs or to obtain higher education in educational programs agreed between Ukrainian and foreign higher education institutions are admitted to study subject to the relevant contractual obligations of the relevant higher education institutions.

     9. Foreigners and stateless persons, in particular foreign Ukrainians permanently residing in Ukraine, persons recognized as refugees and persons in need of additional protection, have the right to higher education on an equal footing with citizens of Ukraine, including at the expense of state or the local budget, with the exceptions established by the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine or international treaties, the binding nature of which has been approved by the Verkhovna Rada of Ukraine.

     Ukrainians abroad, whose status is certified by a certificate of a foreign Ukrainian (except for persons permanently residing in Ukraine), can enroll in state-ordered education within the established quotas for foreigners for an interview in subjects provided by the Rules of Admission.


     Section XV

     1. Admission rules in 2022

     To enter the University, a foreigner personally or remotely submits an application to the admissions committee in paper or electronic versions.

     The foreigner adds to the statement:

     1) a document (original and two copies thereof) on the previously obtained educational (educational and qualification) level, on the basis of which the entry is made;

     2) appendix (original and two copies thereof) to the document on the previously obtained educational (educational-qualification) level, on the basis of which the entry is made (if any);

     When applying for a master's degree, the original and two copies of the document are submitted, which contains information about the content of the curriculum for the previous degree (level) of higher education, credits, duration and academic performance in the absence of this information in the document appendix. about education).

     3) academic certificate (original and two copies thereof) issued by a foreign / Ukrainian educational institution (in case of transfer or renewal to study);

     4) four copies of a passport document of a foreigner or a document certifying a stateless person;

     5) health insurance policy, unless otherwise provided by international agreements of Ukraine;

     6) 10 photographs measuring 30 x 40 mm;

     7) a copy of the certificate of a foreign Ukrainian (if any);

     The documents referred to in subparagraphs 1-4 of this paragraph must be translated in Ukraine from the original language into Ukrainian with a notarized translation.

     The documents referred to in subparagraphs 1-3 of this paragraph must be certified in the country of issue in the manner officially used in that country for such certification, and legalized by the relevant foreign institution of Ukraine, unless otherwise provided by international treaties of Ukraine.


     FOR SPECIALTY (026) "SCENIC ARTS"
     IN 2022, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS:

     [TOP]

     Degree"Bachelor":

      • Educational and professional program «Acting art of theater and cinema» (full-time education);
      • Educational and professional program «Director of drama theater» (full-time, part-time study);
      • Educational and professional program «Acting art of puppet theater» (full-time education);
      • Educational and professional program «Director of the puppet theater» (full-time education);
      • Educational and professional program «Puppet theater scenography» (full-time education);
      • Educational and professional program «Ballet directing» (part-time education);
      • Educational-and professional program « Theatre studies» (full-time, part-time study);
      • Educational and professional program «Organization of theatrical affairs» (full-time, part-time study).

      Master Degree:

      • Educational and professional program «Acting art of theater and cinema» (full-time education);
      • Educational and professional program «Drama theatre director» (full-time, part-time study);
      • Educational and professional program «Ballet directing» (part-time study);
      • Educational and professional program «Production of stage art» (full-time, part-time study).

      FOR SPECIALTY (021) "AUDIOVISUAL ART AND PRODUCTION"
      IN 2022, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS:

      [TOP]

      Degree "Bachelor":

       • Educational and professional program « Skill of a movie actor» (full-time education);
       • Educational and professional program «Film editing director» (full-time education);
       • Educational and professional program «Drama of cinema and television» (part-time education);
       • Educational and professional program «Directing television» (full-time, part-time study);
       • Educational and professional program «Mastery of the announcer and presenter of television programs» (full-time education);
       • Educational and professional program «Sound directing» (full-time, part-time study);
       • Educational and professional program «Cameraman» (full-time, part-time study);
       • Educational and professional program «Cinema studies» (full-time, part-time study);
       • Educational and professional program «Organization of cinema production» (full-time, part-time study).

       Master Degree:

        • Educational and professional program «Directing feature films» (full-time education);
        • Educational and professional program «Mastery of the announcer and presenter of television programs» (full-time education);
        • Educational and professional program «Directing television» (full-time education);
        • Educational and professional program «Sound directing» (full-time, part-time study);
        • Educational and professional program «Cameraman» (full-time education);
        • Educational and professional program «Production of audiovisual art and production» (full-time, part-time study)        сontact: international@knutkt.edu.ua


         


        Міністерство культури та інформаційної політики України
        УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


        У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
        ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


        © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
        Розробка сайту bo-co