КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


18 листопада 2022 р. // Перший досвід співпраці з Кіноуніверситетом в Бабельсберзі імені Конрада Вольфа (м.Потсдам, Німеччина)


Перший досвід співпраці з Кіноуніверситетом в Бабельсберзі імені Конрада Вольфа (м. Потсдам, Німеччина)

У квітні 2022 року, адресуючи зацікавленість українських студентів у міжнародній програмі академічної мобільності, між Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та Кіноуніверситетом в Бабельсберзі імені Конрада Вольфа (Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF) підписано рамкову Угоду про міжнародне співробітництво. Нею передбачено спільну організацію конференцій, семінарів, симпозіумів та інших академічних заходів, обмін студентами, викладачами та дослідниками. Додаткового імпульсу міжуніверситетський діалог дістав у червні в Таллінні під час особистої зустрічі керівників упродовж щорічної конференції Європейської ліги мистецьких інститутів. Поряд з обміном студентами, ініціатива С. Штюрмер, президентки німецького Університету й однієї із директорів Ліги щодо започаткування спільних інтегрованих навчальних курсів, знайшло підтримку керівництва КНУТКіТ.

З метою предметного діалогу та пошуку перспективних сфер, уповноваженою особою від нашого Університету  визначено професора Олега Кратта, першого проректора, в. о. завідувача кафедри продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Змістовності міжнародне співробітництво набуло після того, як українська сторона висловила побажання інтегрувати навчальні плани з метою виокремлення дисциплін, які відповідають сучасним тенденціям розвитку європейської освітньої й мистецької галузі, утілюють новітні інструменти викладацьких практик насамперед у режимі онлайн для подальшої організації курсу лекцій українським студентам.

Завдяки спільному опрацюванню освітнього компоненту Університет кінофільму «Конрад Вольф» виокремив чотири дисципліни, й запропонував навчально-педагогічному складу кафедри продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва визначитись з двома, на їх думку, найбільш актуальними.

Відтак, з 12 жовтня по 10 листопада 2022 року 29 здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання ОПП «Організація кінотелевиробництва» 2-го, 3-го і 4-го курсів, отримали унікальну можливість стати слухачами та учасниками онлайн-курсу з «Економіки в аудіовізуальному мистецтві та виробництві» та «Бізнес-планування кіно та телепроєктів» від наших колег та партнерів з Німеччини. У листопаді, цю групу поповнили студенти магістерської програми.

Метою проведення такого курсу був розвиток підприємницьких навичок у подоланні невідкладних викликів на ринку виробництва кіно та телепродукту.

Інтегрованим навчальним планом охоплено:

  • за дисципліною «Економіка в аудіовізуальному мистецтві та виробництві», навантаження у рамках 3 кредитів ЄКТС;
  • «Бізнес-планування кіно та телепроєктів» − 2 кредитів.

Усього 5 кредитів ЄКТС від провідного профільного європейського ЗВО.

Підбиваючи підсумки, під час останньої онлайн сесії Інна Сергіївна Кочарян, ректор Університету, подякувала німецьким партнерам за плідну співпрацю та висловила надію на її продовження: «Хотіла б ще раз подякувати президенту Кіноуніверситету в Бабельсберзі імені Конрада Вольфа професорці Сюзанні Штюрмер за унікальну можливість для наших студентів вдосконалити свої знання та познайомитись ближче з європейською культурою і мистецтвом! Впевнені, що за цим успішним кроком будуть наступні. Дякуємо Німеччині! Слава Україні!».

Олег Адольфович Кратт, перший проректор КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого в свою чергу відзначив високий професіоналізм партнерів: «Велика подяка професору Мартіну Хагеманну і доктору Анні-Марії Штрессінг за організацію і розвиток контактів між нашими університетами, у знаходженні точок спільного інтересу! Особлива подяка Джерну Кругу, керівнику інноваційним відділом Університету та його команді – експерту у галузі виробництва кінопроєктів Паулю Ріету, а також Маріам Мусолфф, Валерії Хазан! Такі лекції потрібні щоб запроваджувати найкращі європейські практики у навчальному процесі. Вони допомагають розвивати професійні навички наших студентів».

Найбільш активні студенти отримають сертифікат від Кіноуніверситету в Бабельсберзі імені Конрада Вольфа про здобуття необхідних компетентностей: соціальні і громадянські, економічної грамотності, усвідомлення рівних прав і можливостей. Професійні включатимуть: інформаційну, соціальну, психологічну, комунікаційну, ознайомлення із сучасними тенденціями розвитку економіки і соціальної сфери, фахову в галузі мистецьких, гуманітарних і суспільних наук.

Зі сторони українського Університету модерував захід В.Т. Бондар, співробітник міжнародного відділу, організаційну роботу покладено на заступницю директора Інституту екранних мистецтв І.Т. Чхатарашвілі-Петраш.

Системності міжнародному співробітництву з німецьким ЗВО додає з боку Університету активний розвиток академічної мобільності. Так, сьогодні за цією програмою у Потсдамі вже навчається чотири наших студенти другого і четвертого року, це: Анастасія Нікітенко, Анастасія Касьян, Вікторія Косорукова і Дарина Сніжко. Бажаємо їм успіхів, повернення до Києва з новими знаннями й професійними навичками, здобутими у європейського гранда!

============================================================================================================

FIRST EXPERIENCE OF COOPERATION WITH
THE FILMUNIVERSITÄT BABELSBERG KONRAD WOLF
(POTSDAM, GERMANY)

In April 2022, to address the interest of Ukrainian students to participate in a program of academic mobility, between the Kyiv National I.K. KARPENKO-KARYI for Theatre, Cinema and Television University and the Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (Potsdam, Germany) it was the frame Agreement on Cooperation signed. Accordingly, parties agreed to develop cooperation in the areas of education, research and development, including exchange of students, teaching and other staff and researchers. The additional momentum to the inter-universities dialogue was in June in Tallinn, by the personal meeting of the administration authorities during the annual conference of the European League of Institutes of the Arts (ELIA). Besides the students exchange, the initiative by Susann STÜRMER, the President of German University and one of the Directors of the ELIA regarding joint integrated training courses, has been hailed by the head of Ukrainian delegation.

To start the subject dialogue and find perspective directions, Oleg KRATT, the First Vice-Rector, acting Head of the Department of Producing in Audiovisual Arts and Production, was appointed as the authorized person on the behalf of the University.

The international cooperation has gained the context once Ukrainian side revealed its interest to integrate the curriculums in order to select disciplines which met the current tendencies in the European Educational and Arts areas. The ones, which embodied newest instruments of teaching practices, first of all in online mode, to set a course of lectures for Ukrainian students.

In the result of joint discussion on the educational component, the Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF has sorted out the four disciplines, and proposed for the consideration of educational and pedagogical staff of the Department of Producing in Audiovisual Arts to finalize with the two, the most major.

Thus, from the 12th October and till the 10th November 2022, 29 students of 2nd, 3rd and 4th years, the first (bachelor) degree of high education, full-time, the Educational and Professional Program “Organization in Film and TV Production” have got the unique opportunity to become the participants of online-course the Entrepreneurship in Audiovisual Arts and Production and the Business Planning of Film and TV Projects by our colleagues and partners from Germany. In November, this group entered students from master’s program.

The purpose of the course was to develop the entrepreneurship skills to overcome the urgent challengers on the film and TV production market.

The integrated course provides:

  • Discipline the “Entrepreneurship in Audiovisual Arts and Production” – 3 ECTS;
  • Discipline the “Business Planning of Film and TV Projects” – 2 ECTS.

By resuming during the last online session, Inna KOCHARIAN, the Rector, thanked to German partner for fruitful cooperation and revealed her hope to proceed: “Let me say, these lectures are due to the efforts of the President of the Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, professor Susanne STÜRMER! Thanks a lot! This is so actual, that our students have this unique opportunity to improve their knowledge! We understand the importance to support our Ukrainian talented youth. To know better European culture and arts. My strong feeling, our first successful step will be followed by next successes! Thanks Germany! Glory to Ukraine”.

Oleg KRATT, the First Vice-Rector, on his turn, pointed out to the high level of professional skills of the partners: “Thank you very much, professor Martin HAGEMANN and doctor Anne-Marie STRESSING for setting and developing contacts between our two universities! To find joint points of mutual interest! My special thanks to Jörn KRUG, the Head of Start-Up division of the Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF and his team – Paul RIETH, expert in film projects production, as well as Maryam MUSOLFF and Valeriia KHAZAN. To stress on high professional level of our German partner. We need these lectures to introduce the best European practices into training process. To develop professional skills of our students”.

The mostly active students will receive the certificate issued by the Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF for acquiring the competencies: social and civic, economic literacy, awareness of equal rights and opportunities. Professional will include: information, social, psychological, communication, familiarization with modern trends in the development of the economy and the social sphere, specialization in the field of arts, humanities and social sciences.

The courses moderated by V. BONDAR, the member of the staff of the International Department. The organizational part – by I. CHKHATARASHVILI-PETRASH, the Deputy Director of the Institute of Screen Arts.

The systematic character for the international cooperation with the German partner is due to resulted development by the University the program of academic mobility. In the result, today under this Program there are in Potsdam four our students of 2nd and 4th years, those are: Anastasiia NIKITENKO, Anastasiia KASIAN, Viktoriia KOSORUKOVA and Daryna SNIZHKO. We wish them successes, return back to Kyiv with new knowledges and professional skills, acquired from the European grand!
 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co