КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Правила прийому в 2022 році

//ПРАВИЛА ПРИЙОМУ В 2022 РОЦІ
ЗМІСТ

[ДО ПОЧАТКУ СТОРІНКИ]

І. Загальні положення

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

IV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Університету

VIІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XII. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

ХІV. Особливості прийому на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства


ДОДАТКИ

Додаток 1: Положення про приймальну комісію Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток 2: Положення про апеляційну комісію Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток 3: Правила прийому до аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-карого у 2022 році (з переліком основних екзаменаційних питань)

Додаток 4: Правила прийому до творчої аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-карого у 2022 році (на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтв)

Додаток 5: Перелік творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 6: Перелік спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими проводиться набір до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток 7: Форма складання вступних випробувань (за освітньо-професійними програмами)

Додаток 8: Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів абітурієнтів для вступу на навчання в 2022 році

Додаток 9: Угода між закладом освіти та партнерською організацією

Додаток 10: Agreement between the higher education institution and the partner organization

[ДО ПОЧАТКУ СТОРІНКИ]

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі – Університет) здійснюється відповідно до ліцензії на здійснення освітньої діяльності в Університеті (наказ Міністерства освіти і науки України №109-л від 22.05.2017 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі – Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.


І. Загальні положення

[НАВЕРХ]

1. Підставою для оголошення прийому на навчання для здобуття вищої освіти є ліцензія на провадження освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України та затверджені ректором Університету Правила прийому на навчання до Університету (далі – Правила прийому).

2. Прийом до Університету здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування, зазначеними у пункті 1 розділу ІІІ цих Правил.

3. Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Університету (див. додаток 1), затвердженим ректором Університету відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1353/27798. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету.

Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішуює приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

4. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на підставі його конкурсного бала;

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі вступного іспиту для іноземців, індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу, фахового іспиту;

вступний іспит для іноземців – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох конкурсних предметів, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника або за результатами якого вступник не допускається до участі у конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань (виставляються оцінки за шкалою 100-200(з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника(«незадовільно»));

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

єдина державна електронна база з питань освіти (далі – ЄДЕБО) – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на навчання до Університету програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подачі (реєстрації) та розгляду заяв вступників про допуск до участі в конкурсному відборі до Університету, формування рейтингових списків вступників, списків вступників, рекомендованих до зарахування до закладів вищої освіти, адресного розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти та наказів про зарахування на навчання до Університету у порядку та строки, передбачені Правилами прийому;

індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає очне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

– іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

– закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного українця, і які не проживають постійно в Україні;

квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів (крім осіб, які мають право на квоту-2) та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

квота-2 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року №271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за №505/36127 (далі – наказ №271);

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобуття освіти, курс, перелік конкурсих предметів, творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня); розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Порядку прийому і Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників та/або розгляду мотиваційних листів у встановлених Порядком випадках для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію (див. додаток 8);

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням);

право на зарахування за квотами – право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році;

пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість їх розгляду (де 1 є найвищою пріоритетністю);

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та Правил прийому;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням Університету) перевірку в межах одного дня та оцінювання, не пізніше наступного дня, творчих та/або фізичних здібностей вступника (зокрема, здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року №1378). За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку досягнень вступника («незадовільно») (див. додаток 5);

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням Університету) перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

фіксована (або закрита) конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням).

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».


ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

[НАВЕРХ]

1. Для здобуття вищої освіти приймаються:

– особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – для здобуття ступеня бакалавра;

– особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня магістра;

– особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва;

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання.

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, Університет може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких не більше 60 кредитів. Такі особи можуть прийматись на другий курси.

3. Прийом на навчання до Університету проводиться за спеціальностями 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» та 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Університет та вносить до ЄДЕБО у визначені Порядком прийому строки.

4. Особливості прийому на навчання до Університету осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року, визначаються наказом №271.


III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

[НАВЕРХ]

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюється:

– за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти (державне замовлення);

– за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, доктора мистецтв).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету (за державним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу.

3. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, ступеня бакалавра можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий чи старші курси з нормативним строком навчання в межах ліцензійного обсягу.

4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти Університеті за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року №658.

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в Університеті:

– якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

– якщо вони мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

6. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі, закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету.
7. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного бюджету.

8. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125,000. Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 10 розділу VIII Правил прийому.


ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення

[НАВЕРХ]

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти.

Ліцензований обсяг визначає максимальну сумарну кількість здобувачів вищої освіти, які можуть протягом одного календарного року (з 01 січня по 31 грудня) вступити на навчання до закладу вищої освіти, бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною освітньою програмою.

2. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» визначає Міністерство культури та інформаційної політики України для кожного закладу вищої освіти та кожної форми здобуття вищої освіти, а його розподіл між фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями Університет здійснює самостійно.

3. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані конкурсні пропозиції визначає Університет у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним обсягом державного замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ньому або переведення до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітьою програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного замовлення, переведення на вакантні місця державного замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Університетом у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми.

4. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти для іноземців для фіксованих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету (після отримання необхідної інформації від державного замовника).


V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання

[НАВЕРХ]

1. Порядок роботи приймальної комісії:

Дні тижня

Години

Понеділок

09.30–18.00

Вівторок

09.30–18.00

Середа

09.30–18.00

Четвер

09.30–18.00

П’ятниця

09.30–18.00

Субота

10.00–13.00

Неділя

Вихідний

Обідня перерва

13.30–14.00

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти:

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 29 липня, закінчується о 18.00 годині 8 серпня для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів; о 18.00 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня;

творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 18 липня включно. Форма проведення вступного творчого конкурсу зазначена в додатку 7. У період з 9 по 16 серпня будуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Форма вступного творчого конкурсу за усіма спеціальностями та освітньо-професійними програмами на вибір вступника: очна або дистанційна. Механізм реєстрації учасників творчих конкурсів, організація та проведення їх визначається відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту, або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти;

індивідуальні усні співбесіди проводяться з 9 по 16 серпня включно.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється не пізніше 12.00 години 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15.00 години 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється в декілька етапів. Основний етап – не пізніше 12.00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня. Завершальний етап – не пізніше 12.00 29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 30 вересня. Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15.00 30 вересня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі творчих конкурсів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюються не пізніше 29 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 02 вересня;

зарахування вступників за кошти державного бюджету (за державним замовленням) проводиться 05 вересня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня;

переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Порядку прийому) – не пізніше 19 серпня;

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані конкурсні пропозиції здійснюється не раніше 18:00 02 вересня.

Строки реєстрації для участі у творчому конкурсі на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб визначає приймальна комісія Університету за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному вебсайті Університету.

Вимоги до мотиваційних листів визначаються Правилами прийому Університету.

3. Для вступу на старші курси на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв та документів розпочинається 29 липня і закінчується 06 серппня. Фахові випробування проводяться з 08 серпня до 13 серпня. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб здійснюється не раніше 18.00 07 вересня.

4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістр:

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, розпочинається 16 серпня і закінчується о 18.00 15 вересня для осіб, які вступають на основі результатів фахового іспиту в Університеті;

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня;

фахові іспити для вступників проводяться з 08 серпня по 13 серпня. Форма проведення фахового іспиту зазначена в додатку 7.

– надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше 20 вересня;

– вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18.00 24 вересня;

– наказ про зарахування за державним замовленням видається 25 вересня.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Порядку прийому), здійснюється не пізніше ніж 10 жовтня.

У період з 26 по 30 вересня будуть проводитись додаткові сесії фахових іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Форма фахового іспиту за усіма спеціальностями та освітньо-професійними програмами на вибір вступника: очна або дистанційна.


VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
до Університету

[НАВЕРХ]

1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

– тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

– тільки у паперовій формі:

– для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році;

– для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році;

– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

– у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету.

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди з конкурсних предметів в Університеті та/або квотою-1 вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає оригінали документів, що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до приймальної комісії Університету.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у фіксованих (закритих) конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядку, визначеному законодавством.

Університет створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності, освітньої-професійної програми та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного бюджету (за державним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджуються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення.

Зазначену вступником пріоритетність заяви не може бути змінено.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

–  документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

– документів, які підтверджують право вступника на зарахування за усною індивідуальною співбесідою та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів проосвіту ЄДЕБО про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– військово-облікового документа (для військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього, якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у творчому конкурсі (в електронному вигляді, за формою, визначеною приймальною комісією Університету) вступники подають:

– копію документа, що посвідчує особу;

– фотокартку розміром 3х4 см;

– довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО до 10 липня;

– копію документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді.

Подання вступниками інших документів для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі не є обов’язковим.

Університет передбачає на своєму веб-сайті (веб-сторінці) електронну реєстрацію на участь в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів.

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою.

6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за індивідуальною усною співбесідою та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення, розглядаються приймальною комісією та державним замовником в межах наявного залишку бюджетних місць.

8. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військооблікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія Університету. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на переведення на вакантні місця державного замовлення.

10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань – не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті Університету на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди, зарахування за квотою-1, квотою-2 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Університетом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

12. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

13. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. №811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року №645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них».

14. Вступник може подати заяви на всі форми навчання однієї спеціалізації, але проходити конкурсний відбір за кожною формою навчання окремо.


VIІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

[НАВЕРХ]

1. У 2022 році набір до Університету проводиться за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

1.1 для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс:

Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

– освітньо-професійна програма «Майстерність актора кіно» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура кіномонтажу» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Драматургія кіно і телебачення» (заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (денна, заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна, заочна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Кінознавство» (денна, заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва» (денна, заочна форми навчання).

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

– освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру ляльок» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура театру ляльок» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Сценографія театру ляльок» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура балету» (заочна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Театрознавство» (денна, заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Організація театральної справи» (денна, заочна форми навчання).

1.2. для здобуття освітнього ступеня бакалавра на другий курс:

Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

– освітньо-професійна програма «Режисура анімаційного фільму (комп’ютерна графіка)» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Драматургія кіно і телебачення» (денна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна, заочна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Кінознавство» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва» (денна, заочна форми навчання).

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

– освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура цирку» (заочна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура балету» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Організація театральної справи» (денна, заочна форми навчання).

1.3. для здобуття освітнього ступеня магістра:

Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

– освітньо-професійна програма «Режисура ігрового кіно» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та виробництва» (денна та заочна форми навчання).

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

– освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Мистецтво театру ляльок» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура балету» (заочна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Продюсерство сценічного мистецтва» (денна, заочна форми навчання).

Всі освітньо-професійні програми акредитовані.

2. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами випадках:

2.1. для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі творчих конкурсів, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців та розгляду мотиваційних листів в передбачених Правилами прийому випадках.

2.2. для вступу на навчання на ІІ курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, творчого конкурсу, індивідуальної усної співбесіди та розгляду мотиваційних листів у встановлених Правилами прийому випадках. Для конкурсного відбору зараховуються бали з двох предметів: перший – будь-який предмет національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років, другий – творчий конкурс.

2.3. для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на ІІ курс на основі здобутого ступеня (освітньо-професійного рівня) вищої освіти за відповідною чи за іншою спеціальністю, складають фахове випробування;

2.4. для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі фахового іспиту та розгляду мотиваційних листів в передбачених Правилами прийому випадках.

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступня (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншими спеціальностями складання додаткових вступних випробувань не передбачається.

3. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду мотиваційних листів), який розраховується відповідно до Правил прийому.

4. Вступники до подання документів на навчання за ступенями бакалавр, магістр можуть проходити консультації для вступників, на яких мають виявити відповідні фахові здібності.

Консультації для вступників з усіх освітньо-професійних програм проводяться у приміщеннях Університету (або онлайн) за графіком, який заздалегідь оголошує Приймальна комісія.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс до Університету для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються:

- результати двох етапів творчого конкурсу, мінімальна кількість балів має становити не нижче 100 балів за кожну сесію творчого конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче 100 балів, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання;

- результати вступного іспиту для іноземців.

6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

– результати фахового іспиту;

– результати вступного іспиту для іноземців з фаху.

7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання до аспірантури та творчої аспірантури:

7.1. конкурсний відбір осіб, які вступають на навчання до аспірантури, відбувається відповідно до Правил прийому до аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у 2022 році (див. додаток 3). Форма вступного екзамену за відповідною науковою спеціальністю та освітньо-науковою програмою на вибір вступника: очна або дистанційна.

7.2. конкурсний відбір осіб, які вступають на навчання до творчої аспірантури, відбувається відповідно до Правил прийому до творчої аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у 2022 році (див. додаток 4). Форма вступного екзамену за відповідною науковою спеціальністю та освітньо-науковою програмою на вибір вступника: очна або дистанційна.

8. Конкурсний бал розраховується:

8.1. для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ТК;

де ТК – оцінка творчого конкурсу.

8.2. Для вступу на небюджетну конкурсну пропозицію за освітнім ступенем бакалавра (на ІІ курс) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ)= 0,5*П1+0,5*ТК;

де П1 –оцінка одного з предметів мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років;

ТК – оцінка творчого конкурсу.

Для вступу на небюджетну конкурсну пропозицію за освітнім ступенем бакалавра (на ІІ курс) на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1,

де П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Складання мультипредметного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на дану конкурсну пропозицію не передбачено.

8.3. для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ)= П1,

де П1 – оцінка фахового іспиту.

9. Результати фахових іспитів та творчих конкурсів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

10. Програми індивідуальних усних співбесід, Програми творчих конкурсів, які включають і порядок оцінювання результатів, затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше 15 травня. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми індивідуальних усних співбесід, фахових випробувань, творчих конкурсів оприлюднюються на вебсайті Університету (www.knutkt.edu.ua). У програмі містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступника.

11. Розклад вступних випробувань та творчих конкурсів оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Університету та інформаційних стендах Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями та формами навчання.

12. Вступні випробування та творчі конкурси проводяться винятково в приміщеннях Університету, зазначених у розкладі. Результати творчих конкурсів оприлюднюються в Єдиній базі, на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Університету.

13. Інформація про результати вступного випробування в усній формі оголошується вступникові в день його проведення. Перевірка письмових робіт та оголошення результатів відбувається не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії, та оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Університету. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО.

14. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

15. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, які були виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах зберігаються не менше ніж один рік, після чого знищуються, про що складається акт.

16. У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами Університет забезпечує відповідні умови для проходження ними вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід.

17. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад і порядок роботи якої затверджуються Положенням про апеляційну комісію (див. додаток 2) та затверджується наказом ректора.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки та розглядається в присутності вступника.

18. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного замовлення, включаючи оцінки окремих сесій творчого конкурсу та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному веб-сайті Університету та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.


VIІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі
на здобуття вищої освіти

[НАВЕРХ]

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

– зарахування за індивідуальною усною співбесідою;

– участь у конкурсному відборі за квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за результаттами індивідуальної усної співбесіди замість НМТ(старші курси).

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на основі повної загальної середньої освіти є:

– зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди, квотою-1, квотою-2 на місця державного замовлення;

– переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану конкурсну пропозицію.

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

2. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження індивідуальної усної співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

–  особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);

–  особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами індивідуальної усної співбесіди;

–  особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Для цих категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може проводитись дистанційно.

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на фіксовану конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення»).

Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1708/29838, вступні випробування з англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться в Університеті.

3. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення"):

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

4. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного замовлення:

4.1. особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

4.2. особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок пораненнь, каліцтва чи контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

4.3. особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4.4. особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконанні ним обов’язків військової служби;

4.5. особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконанні ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

5. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного замовлення:

– особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

– особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

– діти осіб (а також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, осібами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

– шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або ІІ групи;

– особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця державного замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення").

6. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, і не отримували рекомендацію на місця державного замовлення:

– особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

– діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей).


ІX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

[НАВЕРХ]

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

– вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

– вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

– вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

– за конкурсним балом від більшого до меншого;

– за пріоритетністю заяви від першої до останньої;

– за результатами розгляду мотиваційних листів.

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

– ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

– прізвище, ім’я та по батькові вступника;

– конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

– пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

– ознака підстав для зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди, квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Університету. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті Університету на підставі даних, внесених до ЄДЕБО. Університет замість оприлюднення на офіційних веб-сайтах поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на своїх офіційних веб-сайтах на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Правилами прийому вимог щодо формування списків.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення на офіційному сайті Університету, на підставі даних ЄДЕБО, відповідної інформації, засвідченої кваліфікаційним електронним підписом голови приймальної комісії або відповідального секретаря приймальної комісії, а також в електронному кабінеті вступника.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті Університету у встановлені цими Правилами прийому строки.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.


X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

[НАВЕРХ]

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Університету, а також укласти договір про навчання між Університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Університету, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V Правил прийому або відповідно до нього. Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання вступником не буде надано оригінали документів, то наказ на зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування), між Університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє приймальній комісії Університету свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між Університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі ХІІІ цих Правил), встрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому.


XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

[НАВЕРХ]

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил.
2. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу Х Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу Х цих Правил.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково укладається договір між Університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між Університом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.

4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.


ХІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб,
які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
на основі повної загальної середньої освіти

[НАВЕРХ]

1. Університет самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних місць вступникам в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до Університету за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ Правил прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу ХІ Правил прийому.

2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.

3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

– особи, які зазначені в пункті 4 розділу VІІІ Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, незалежно від конкурсного бала;

- особи, які зазначені в пункті 3 розділу VІІІ Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році;

– особи, які зазначені в пункті 5 розділу VІІІ Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році) не більше ніж на 15 балів.

Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за певним ступенем вищої освіти та отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 роц, однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року №658, на вивільнені у такому порядку вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення станом на дату переведення (за погодженням з державним замовником).

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб Університет використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому пункта 3 цього розділу), а за їх відсутності – інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому-третьому пункта 3 цього розділу), цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому Університеті. Університет повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, Університет надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.


XІІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

[НАВЕРХ]

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до нього.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XVІ Порядку вступу.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Університету за власним бажанням. Відрахованим з Університету за власним бажанням особам подані ними документи повертаються не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з державним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Університету за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 жовтня, при цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 19 жовтня.

5. Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних або юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу Х Правил прийому.


ХІV. Особливості прийому на навчання до Університету іноземців та
осіб без громадянства

[НАВЕРХ]

1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року №271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року №729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року №1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визначено біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземних громадян провадиться на акредитовані освітні програми.

3. Прийом іноземців на навчання може проводитися очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти Університет укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання угод Університетом можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

– відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;

–  забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

– забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію з офіційною (державною) базою даних;

– забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

– забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;

– забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі; забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;

– забезпечення технічного оснащення для відео зв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

– наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

– забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

– забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

– забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється Університетом:

1)  тричі на рік:

з 27 червня по 18 липня 2022 р.,

з 08 серпня по 13 серпня 2022 р.,

з 01 вересня по 27 жовтня 2022 р.;

2)  упродовж року для навчання в аспірантурі.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.
6. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.
7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.
9. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

10. Для вступу до Університету іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій або електронній формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та дві його копії) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та дві його копії) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

При вступі для здобуття ступеня магістра подається оригінал та дві копії документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту).

3) академічну довідку (оригінал та дві її копії), видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання);

4) чотири копії паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути перекладені в Україні з мови оригіналу українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

[НА ВЕРХ СТОРІНКИ]

Відповідальний секретар
Приймальної комісії


-Є.В.Локтіонов
//// 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co